Περίληψη

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κεφαλονιά, αναζητά Συντηρητή για να ενταχθεί στην ομάδα του πεντάστερου ξενοδοχείο του ομίλου Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ ή Τεχνολογικής Σχολής
 • Γνώσεις γενικότερης συντήρησης
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και επικοινωνίας μέσω e-mail
 • Τεχνικές – ηλεκτρολογικές/υδραυλικές – γνώσεις
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

Kαθήκοντα θέσης

 • Προληπτικός καθημερινός έλεγχος όλων των χώρων του ξενοδοχείου
 • Επιδιόρθωση βλαβών που προκύπτουν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου
 • Επιδιόρθωση υδραυλικών/ηλεκτρολογικών βλαβών
 • Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων και βελτιώσεων

Η εταιρεία προσφέρει

 • Εκπαίδευση
 • Εταιρικές Παροχές

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα δηλώνοντας το κωδικό της θέσης: ΤΤΥ_2023

* Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά.
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Σχετικά με Electra Hotels & Resorts

Ο όμιλος Electra Ηotels & Resorts με ξενοδοχεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κεφαλονιά, εμπνέεται από τις διαχρονικές αξίες της παγκοσμίου φήμης ελληνικής φιλοξενίας, δοσμένες με μια σύγχρονη πινελιά. Με αφετηρία τις αξίες αυτές δημιουργεί ζεστά και φιλόξενα περιβάλλοντα, ενσωματώνοντας πολυτελείς λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι μια εξελιγμένη πρόταση φιλοξενίας που ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα της.

Κάθε ξενοδοχείο των Electra Hotels & Resorts βασίζεται στις ίδιες αρχές – ωστόσο χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και από μια σαγηνευτική ατομικότητα. Αντλώντας στοιχεία έμπνευσης από τις ιδιαιτερότητες του σημείου όπου βρίσκεται, κάθε ένα ξενοδοχείου του ομίλου έχει έναν χαρακτήρα που το κάνει μοναδικό.